QAAP

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality Assurance Acquirement Program งานด้านการสนับสนุนการขอรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการในทุกมาตรฐาน

 

งานบริการที่ทางบริษัทฯ จะส่งทีมงานพิเศษเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนในการทำการขอรับรองคุณภาพต่างๆ เช่น LA (Laboratory Accreditation) หรือ ISO 15189 โดยทางทีมงานจะร่วมสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน หรือแม้แต่การให้ข้อมูลต่างๆ ในการพัฒนาปรับปรุงตามข้อกำหนด จนกระทั่งห้องปฏิบัติการสามารถเข้าสู่การขอรับรองได้อย่างสมบูรณ์ บริษัทฯ ได้รังสรรค์อย่างตั้งใจ และได้คัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมในงานคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงานด้านการควบคุมคุณภาพการขอรับรองมาตรฐานภายในห้องปฎิบัติการในด้านต่างๆ อาทิเช่น LA, ISO 15189 และ ISO 17025 ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทีมงานที่จะคอยอยู่เคียงข้างทำงานคุณภาพไปพร้อมกับท่าน เข้าใจกระบวนทำงานต่างๆ อย่างแท้จริง และพร้อมรับใช้ท่านตลอดเวลา นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้คร่ำหวอดในการทำงานควบคุมคุณภาพ และการขอรับรองมาตรฐานในห้องปฎิบัติการ รวมทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ และอาจารย์ในคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัย มาเป็นที่ปรึกษา และวิทยากรพิเศษประจำโครงการฯ ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจได้เสมอว่าทุกข้อสงสัยในข้อมูลวิชาการ หรือเทคนิคด้านงานคุณภาพ เราจะมีทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำดูแลอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าโครงการ QAAP มีทีมงานที่พร้อมทั้งในด้านวิชาการ และด้านเทคนิค คอยให้บริการอยู่เคียงข้างท่านในทุกย่างก้าวของสายงานการขอรับรองมาตรฐานงานในห้องปฏิบัติการอย่างแท้จริง

 

Visitors: 99,737