Company Profile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมาขององค์กร (Company Profile)

บริษัท ไบโอเซน จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล และศูนย์ให้บริการทางการแพทย์โดยมีนักเทคนิคการแพทย์กว่า 50 ชีวิต อีกทั้งการให้บริการในการดูแลซ่อมบำรุง ให้ความรู้คำปรึกษาด้านวิชาการ และเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ใช้งาน

บริษัท ไบโอเซน จำกัด ได้เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 23 ซอยอ่อนนุช 62 อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 100 คน การดำเนินธุรกิจเริ่มจากกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลใหญ่ๆ และศูนย์การแพทย์ทั่วไป จากนั้นทาง บริษัทฯ ได้มีเป้าหมายการทำตลาดโรงพยาบาลชุมชน เพื่อใช้ความถนัดและศักยภาพที่มีอยู่พัฒนาตลาดนี้ขึ้น ผนวกกับเร่งพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัท ไบโอเซน จำกัด ได้ครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 

ปี พ.ศ.2540 ทางบริษัทฯ ได้เป็นผู้ริเริ่มบริษัทแรกที่เป็นผู้นำระบบการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยการวางเครื่องแบบทำสัญญา (Contract) เข้าสู่ โรงพยาบาลชุมชน และศูนย์การแพทย์ขนาดเล็กในวงกว้าง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงนวัตกรรม และปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ได้มาตรฐานทัดเทียมโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆ

ปี พ.ศ. 2545 ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 18 ล้านบาท เพื่อเร่งขยายฐานธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับการขยายตัวของตลาด และจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเป็นการผลักดันองค์กรให้ก้าวขึ้นสู่บริษัทชั้นแนวหน้า

ปี พ.ศ.2550 ทางบริษัทฯ ได้เปิดตัวนวัตกรรมแห่งงานบริการ โดยมุ่งสู่เป้าหมายการรังสรรค์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Quality to Excellence หรือเรียกว่า Q2E ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของทางบริษัทฯ รวมถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ผนวกกับพันธกิจหลักของทางบริษัทฯ คือการให้บริการลูกค้าและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในทุกๆด้าน ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ปี พ.ศ. 2554 เพื่อตอกย้ำและพัฒนางานบริการอย่างไม่หยุดยั้ง ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนา Q2E สู่ Q2E beyond เพื่อก้าวสู่อีกขั้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานบริการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ฉะนั้น Q2E beyond จึงเป็นสุดยอดงานบริการที่เหนือระดับแห่งความเป็นเลิศ Q2E beyond ยังคงประกอบด้วยงานบริการ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ในรูปลักษณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น

 

 ภาพรวมธุรกิจขององค์กร  

ปัจจุบัน บริษัท ไบโอเซน จำกัด ดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล พร้อมทั้งงานบริการด้านต่างๆ ที่สอดคล้องไปกับงานคุณภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

1.จัดจำหน่ายอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

•เครื่องมือและเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติภายในห้องปฏิบัติการ

•ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ (Reagent Kit)

•วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Supply)

2.การบริการในระบบคุณภาพ นอกเหนือจากการจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ ทางบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการให้บริการงานคุณภาพต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศในทุกด้าน

•งานสนับสนุนงานคุณภาพห้องปฏิบัติการผ่านโครงการ Q2E Beyond

•งานซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือพร้อมออกใบรับรองแบบครบวงจร เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของเครื่องมือต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 17025

•งานส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น LA 

โดยทางบริษัทฯ มีทีมงานเฉพาะในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ สนับสนุนทางด้านข้อมูล รวมถึงการส่งทีมงานเข้าไปร่วมในการพัฒนางานคุณภาพของทางห้องปฏิบัติการอีกด้วย

 

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ไบโอเซน จำกัด มีนโยบายและแผนที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการวางรากฐานธุรกิจที่มั่นคง และนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยประกอบด้วยกลยุทธ์ส่วนย่อยๆ คือ

-พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และบริการ (Excellent Product & Service)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการทั้งก่อนและหลังการขายเป็นสำคัญ ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ความไว้วางใจของลูกค้า คือสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา

 

 

-รับผิดชอบต่อวิชาชีพ (Profession Responsibility)

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นวิถีทางการดำเนินธุรกิจที่ดี รวมถึงการรับผิดชอบต่อหน้าที่ และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เพราะเราเชื่อว่า คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยสร้างความเป็นธรรม สร้างสังคมที่สงบสุข นำประเทศชาติให้มั่นคง และเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร 

-มุ่งสู่ความเป็นผู้นำชั้นแนวหน้าอย่างมีวิสัยทัศน์

บริษัท ไบโอเซน จำกัด ในฐานะที่เป็นบริษัทฯ ของคนไทย ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนงานบริการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลทุกระดับ ทางบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในแง่ของยอดขาย ชื่อเสียง มาตรฐานงานบริการ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาด ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า มีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานวงการเทคนิคการแพทย์ไทยให้เข้มแข็ง  อีกทั้งมีเจตนารมณ์ในการเป็นผู้นำมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีสู่คนไทย 

-ร่วมสร้างองค์กรเข้มแข็ง พัฒนาถึงขีดสุด

ทางบริษัทฯ ตระหนักดีว่า บุคลากร ที่มีคุณภาพ คือกำลังสำคัญในการสรรค์สร้างงานที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร เกิดความมั่นใจในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

  • หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation ) 
  • หลักสูตรมาตรฐานตามตำแหน่งงาน 
  • หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะและความสามารถขั้นสูง 
  • หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภายในองค์กร

 

 

นวัตกรรม

ทางบริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมแห่งการบริการจาก Q2E สู่ Q2E beyond สุดยอดงานบริการที่ประกอบด้วยงานบริการ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ในรูปลักษณ์ที่ทันสมัยดังนี้

1.Platinum Performance Checked and Maintenance Program (Platinum PCMP) คืองานด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาเครื่องมือทุกเวลา เพื่อให้ท่านมั่นใจคุณภาพของเครื่องมือ อีกทั้งเป็นการควบคุมคุณภาพเครื่องมือของท่านอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบำรุงรักษาของทางบริษัทฯ อย่างเต็มระบบ เพื่อลดการเกิดปัญหาและเพื่อให้ท่านสบายใจกับการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

 

2.Emerald Excellent Quality Control (Emerald EQC) คืองานควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในทุกองศา เพื่อให้ระบบงานควบคุมคุณภาพทั้ง IQC และ EQA ได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจผลการตรวจวิเคราะห์อย่างสูงสุด อีกทั้งร่วมส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ผลงาน และชื่อเสียงของห้องปฏิบัติการในด้านงานคุณภาพอีกด้วย

3.Sapphire Special Test Care (Sapphire STC) คืองานดูแลโดยผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อทุกความมั่นใจ โดยทางบริษัทฯ จะให้คำปรึกษาในการตรวจวิเคราะห์พิเศษที่มีความซับซ้อน ที่ท่านไม่คุ้นเคยหรือเป็นเทคนิคใหม่ เช่น HbA1c หรือ Microalbumin รวมไปถึงการมอบระบบควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์พิเศษ ผ่านโครงการ Peer Group หรือ EQA ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ท่านอุ่นใจว่าทางบริษัทฯ จะอยู่เคียงข้างท่านในทุกย่างก้าว

 

4.Diamond Deluxe Knowledge Development (Diamond DKD) คืองานด้านการส่งเสริมสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ทุกศักยภาพ โดยทางบริษัทฯยินดีให้การสนับสนุนในด้านข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ที่ทันต่อสถานการณ์ทั้งในด้านเทคโนโลยีและวิทยาการ อีกทั้งยังมอบกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานของท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับท่าน

 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 

-โครงการห่วงโซ่แห่งความรู้ คือ กิจกรรมที่ทางบริษัทฯ จัดร่วมกับทางคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ โดยเน้นในการส่งมอบความรู้ในเชิงประสบการณ์ของการใช้งานเครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต

-โครงการตรวจสุขภาพถ้วนหน้า คือ กิจกรรมที่ทางบริษัทฯ จัดร่วมกับทางคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุปกรณ์และชุดตรวจสุขภาพต่างๆ ให้กับประชาชนชาวไทยในชุมชนต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ดั่งปณิธานของทางบริษัทฯ ที่ไม่เพียงต้องการดำเนินธุรกิจ แต่ต้องการที่จะมอบของขวัญกลับคืนสู่สังคมไทย

 

 

ด้วยความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ที่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านได้มอบให้กับทาง บริษัท ไบโอเซน จำกัด เปรียบเหมือนแรงผลักดันส่งเสริมให้เราปรับปรุง และพัฒนาการบริการให้เปี่ยมด้วยคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่เพียงแค่การส่งมอบการบริการที่ดี หากแต่ทางบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ท่าน ให้สมกับความไว้วางใจที่ทางบริษัทฯ ได้รับ

ด้วยปณิธานและวิสัยทัศน์ที่มั่นคงแน่วแน่ ของ บริษัท ไบโอเซน จำกัด ที่มุ่งพัฒนางานคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กาลเวลาคือเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี ที่เรายังคงสม่ำเสมอในการเดินทางบนเส้นทางสายคุณภาพ สิ่งต่างๆที่ท่านได้สัมผัสจากเรา ไบโอเซน ไม่ว่าจะเป็นงานบริการในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ท่านเท่านั้น คือผู้ที่รู้ดีที่สุดว่า เพราะเหตุใด เราจึงไม่เคยที่จะหยุดนิ่งที่จะรังสรรค์สิ่งดีๆที่เปี่ยมด้วยคุณภาพส่งมายังท่าน เพราะท่านคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

 

 
Visitors: 100,432