Mission

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ (Mission) ดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ในฐานะที่เป็นบริษัทโดยคนไทย ซึ่งมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ต่อลูกค้า
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ งานบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาที่เป็นธรรม

2. ต่อพนักงาน
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ เพิ่มพูนศักยภาพการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่พนักงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน รับฟังความคิดเห็นในทุกระดับ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

3. ต่อสังคมชุมชน
เป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อทุกคนในสังคม ยกระดับวงการสาธารณสุขของไทย อีกทั้งคำนึงถึงและยกระดับภาพลักษณ์จรรยาบรรณวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ไทย

Visitors: 99,738