Vision


วิสัยทัศน์

ทางบริษัทฯ เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์สัญชาติไทย โดยทีมผู้บริหารนักเทคนิคการแพทย์

ที่มุ่งมั้นที่จะเป็นผู้นำในการยกระดับและพัฒนาระบบงานคุณภาพในห้องปฏิบัติการ

ของกลุ่มลูกค้าให้เป็นมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโยยี การสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ

และการบริการอันเป็นเลิศ

Visitors: 102,025