Q2E Beyond

 

 

 

 

 

 

Quality Assurance Acquirement Program งานด้านการสนับสนุนการขอรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการในทุกมาตรฐาน

งานบริการที่ทางบริษัทฯ จะส่งทีมงานพิเศษเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนในการทำการขอรับรองคุณภาพต่างๆ เช่น LA (Laboratory Accreditation) หรือ ISO 15189 โดยทางทีมงานจะร่วมสนับสนุนในการเตรียมตวามพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน หรือปม้แต่การให้ข้อมูลต่างๆ ในการพัฒนาปรับปรุงตามข้อกำหนด จนกระทั่งห้องปฏิบัติการสามารถเข้าสู่การขอรับรองได้อย่างสมบูรณ์ งานบริษัทฯ ได้รังสรรค์อย่างตั้งใจ และได้คัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมในงานคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงานด้านการควบคุมคุณภาพและการขอรับรองมาตรฐานภานในห้องปฎิบัติการในด้านต่างๆ อาทิเช่น LA, ISO 15189 และ ISO 17025 ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทีมงานที่จะคอยอยู่เคียงข้างทำงานคุณภาพไปพร้อมกับท่านเข้าใจกระบวนทำงานต่างๆ อย่างแท้จริง และพร้อมรับใช้ท่านตลอดเวลา นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิและผู้คร่ำหวอดในการทำงานควบคุมคุณภาพและการขอรับรองมาตรฐานในห้องปฎิบัติการ รวมทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ และอาจารย์ในคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นที่ปรึกษา และวิทยากรพอเศษประจำโครงการฯ ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจได้เสมอว่าทุกข้อสงสัยในข้อมูลวิชาการหรือเทคนิคด้านงานคุณภาพ เราจะมีทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำดูแลอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าโครงการ QAAP มีทีมงานที่พร้อมทั้งในด้านวิชาการ และด้านเทคนิค คอยให้บริการอยู่เคียงข้างท่านในทุกย่างก้าวของสายงานการขอรับรองมาตรฐานงานในห้องปฏิบัติการอย่างแท้จริง

Visitors: 102,030