LiCC

Laboratory Instruments Complete Certification การบริการดูแลเครื่องมือในกลุ่มเครื่องมือซื้อขาดแบบครบวงจร


เพื่อการทำงานในห้องปฏิบัติการของท่านที่ราบรื่น เครื่องมือได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบกลับด้านเอกสารได้ง่าย ทางบริษัทฯ ได้พัฒนางาน LiCC ขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่า เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทุกชิ้นมีความสำคัญต่อผลการทดสอบของผู้ป่วย อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษามาตรฐานของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทุกชิ้น ทุกชนิด จึงควรได้รับดูแลอย่างรัดกุมและต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องมือบางชนิดที่อยู่ในระบบทำสัญญาหรือContracted Instruments นั้นจะมีระบบดูแลอย่างครบครัน แต่ในขณะที่เครื่องมือแบบซื้อขาด หรือ Non Contracted Instruments นั้นอาจได้รับการดูแลที่ไม่ต่อเนื่องหลังจากหมดระยะประกัน ซึ่งทางบริษัทฯ ตระหนักในปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงได้รังสรรค์งานบริการ LiCC ขึ้นมาเพื่อการดูแลเครื่องมือแบบ Non Contracted Model ให้มีคุณภาพในการใช้งานอย่างดีเยี่ยมตลอดเวลาส่งผลให้ห้องปฏิบัติการมีผลการตรวจวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้


ระบบการซ่อมบำรุง หรือ Repairing System เป็นระบบงานซ่อมเครื่องมือในกลุ่ม Non Contracted Instruments จากทีมงานผู้ชำนาญการของทางบริษัทฯ โดยระบบงานนี้มีการบริการครอบคลุมทุกความต้องการของการซ่อมบำรุง ทั้งระบบซ่อม ณ สถานที่ทำงานของท่าน หรือ Onsite Service และระบบการรับส่งเครื่องมือมาซ่อมยังบริษัท หรือ Delivery Service ที่ทางบริษัทฯ จะส่งทีมงานไปรับเครื่องมือของท่าน ณ สถานที่ทำงานของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกสถานการณ์ รวมไปถึงการ Calibrateเครื่องมือตาม Maintenance Due ตามที่ท่านต้องการด้วยระบบ Certificate Notification อีกด้วย


ระบบการออกใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ หรือ Calibration & Certificate System เป็นการออกใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือในกลุ่ม Non Contracted Instruments จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ โดยระบบงานนี้มีการบริการครอบคลุมทุกความต้องการของท่านเช่นกัน ทั้งระบบสอบเทียบ ณ สถานที่ทำงานของท่าน หรือ Onsite Service และระบบการรับส่งเครื่องมือมาสอบเทียบยังบริษัท หรือ Delivery Service


ระบบการสำรองเครื่องมือระหว่างรอดำเนินการ หรือ Instruments Sparing ทางบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าเครื่องมือของท่านต้องมีไว้พร้อมใช้งานตลอดเวลา  ทำให้เมื่อเครื่องมือของท่านมีความจำเป็นต้องส่งเข้ามาซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบ  ก็จะทำให้ท่านไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  ทางบริษัทฯ จึงมีระบบการสำรองเครื่องมือระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้ท่านพร้อมเสมอในทุกสถานการณ์โดยทางบริษัทยินดีสำรองเครื่องมือในกลุ่มเครื่อง Centrifuge, Microbilirubin Meter และ Auto Pipette ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความต่อเนื่องและความราบรื่นในการของท่านนั่นเอง

Visitors: 102,030